Pohjois-Karjalan Matkailu

125 vuotta työtä maakunnan matkailun puolesta

Ajankohtaista

 

 • Yhdistyksen 125-vuotishistoriikki on julkistettu.   Lue lisää...

 • Kulttuurimatkailun uusi tuleminen Botaniassa. Lisätietoja täältä.

 • Kerro meille minne haluaisit tehdä matkan!  Ohjeet täältä...

 • Yhteistyössä

  Eräurheilu
  Intersport
  Mustavaara
  LVI-Myller

  Matkailupalveluja

  Koko maakunta yhdessä osoitteessa
   
  Matkakarjala

  Pohjois-Karjalan Matkailu ry - säännöt

  Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 9.12.2016.

  1 §
  Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Matkailu ry ja kotipaikka Joensuu. Yhdistyksen toimialueena on Pohjois-Karjala.

  2 §
  Yhdistyksen tarkoituksena on matkailun edistäminen ja sen tunnetuksi tekeminen yhdistyksen toiminta-alueella.

  Yhdistys toimii yhteistyössä Suomen Matkailijayhdistys ry:n (SMY ry) ja sen jäsenyhdistysten kanssa sekä muiden matkailua ja retkeilyä edistävien tahojen kanssa.

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  1. Toimii jäsentensä sekä yhdistyksen piirissä toimivien kerhojen ja toimikuntien yhdyssiteenä.
  2. Levittää tietoa kotimaisesta ja kansainvälisestä matkailusta ja ulkoilusta.
  3. Harjoittaa matkailun edistämiseksi julkaisu-, neuvonta- ja tiedotustoimintaa sekä järjestää kokouksia, kursseja, kerhoiltoja, koulutus-, esitelmä- ja neuvontatilaisuuksia, retkiä ja muuta samantapaista yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää toimintaa.
  4. Omistaa tai vuokraa jäsentensä käyttöön kiinteistöjä, majoituspaikkoja ja leirintäalueita loma- ja vapaa-ajan harrastuksia ja koulutusta varten, sekä toimintansa rahoittamiseksi harjoittaa matkailua palvelevaa myynti- ja välitystoimintaa sekä järjestää jäsenilleen voittoa tavoittelematta matkoja.
  5. Pyrkii aikaansaamaan matkailun kannalta tarpeellisia parannuksia tekemällä viranomaisille ja muille asianosaisille niitä koskevia esityksiä.
  6. Edistää luonnonsuojelua ja kotiseututyötä sekä muuta vastaavaa aatteellista toimintaa, mikä tekee matkailun miellyttäväksi, kehittäväksi ja kiinnostavaksi.

  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä vastaanottaa lahjoituksia.

  Toiminnassaan yhdistys ei tavoittele voittoa, vaan toiminnan mahdollinen tuotto on käytettävä vähentämättömänä yhdistyksen aatteellisten päämäärien toteuttamiseen. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa toimintaan osallisille voittoa tai muuta välitöntä taloudellista ansiota. Edellä mainittua liiketoimintaa yhdistys saa harjoittaa vain sellaisessa laajuudessa, ettei se pääse muodostumaan pääasiassa taloudelliseksi.

  3 §
  Yhdistys on Suomen Matkailijayhdistys ry:n jäsen.

  4 §
  Yhdistyksen jäsenet ovat vuosi-, nuoriso-, perhe-, yhteisö- ja kunniajäseniä. Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka ilmoittaa haluavansa liittyä yhdistykseen ja suorittaa säädetyn jäsenmaksun. Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on alle 18-vuotias. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä toinen tai useampi samaan perheeseen kuuluva jäsen. Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, kunta, osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea ja edistää yhdistyksen tarkoitusperiä.

  Vuosikokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua kunniajäsenekseen yhdistyksen tarkoituksen hyväksi ansiokkaasti toimineita henkilöitä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

  5 §
  Matkailuun, leirintään, lasketteluun ja ulkoiluun liittyvän harrastealan toiminnan järjestämistä ja hoitamista varten yhdistyksen piirissä voidaan perustaa hallituksen alaisia toimikuntia, joiden ohjesäännön hallitus vahvistaa.

  6 §
  Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava tästä ennen sen vuoden alkua, jonka jäsenmaksuvelvoitteista hän haluaa vapautua.

  7 §
  Yhdistyksen vuosikokous määrää jäsenmaksut, jotka voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmillä.

  8 §
  Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanevana elimenä on yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa. Vuosikokouksen kutsuu koolle hallitus. Vuosikokouksen lisäksi yhdistys kokoontuu, milloin hallitus tai kokous pitää sitä tarpeellisena, samoin, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta määrätyn asian käsittelemistä varten vaatii. Asiat, jotka jäsenet haluavat otettavaksi esille vuosikokouksessa, on kirjallisesti esitettävä hallitukselle ennen helmikuun 1. päivää.

  Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava yhdistyksen hallituksen määräämässä, yhdistyksen toimialueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa jäsenlehdessä tai jäsenille jaettavassa tiedotteessa julkaistulla ilmoituksella vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

  Yhdistyksen kokouksen puheenjohtajana toimii kokouksen valitsema yhdistyksen jäsen. Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua etänä kokouksen aikana (reaaliaikainen osallistuminen) tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen kautta.

  9 §
  Yhdistyksen vuosikokouksessa:

  1. Käsitellään hallituksen laatima yhdistyksen toimintakertomus viimeksi kuluneen vuoden ajalta.
  2. Käsitellään selonteko yhdistyksen taloudellisesta asemasta, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus.
  3. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  4. Valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan.
  5. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.
  6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvaksi vuodeksi.
  7. Päätetään jäsenmaksun suuruus.
  8. Päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista matka- yms. korvauksista.
  9. Valitaan edustaja tai edustajat Suomen Matkailijayhdistys ry:n kokouksiin.
  10. Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.

  Yhdistyksen 16 vuotta täyttäneillä henkilöjäsenillä ja yhteisöjäsenillä on äänioikeus, kullakin on yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Äänestys on vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin.

  10 §
  Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi.

  Hallituksen jäsenistä on kunakin vuonna erovuorossa yksi kolmasosa. Ensi kerran erovuoroon joutuvat määrätään valittaessa arvalla. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet kaikista jäsenistä on läsnä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallitus voi valita avukseen keskuudestaan 3-6 jäsenisen työvaliokunnan sekä asettaa tarpeellisiksi katsomiaan jaostoja. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

  11 §
  Hallitus ottaa ja erottaa tarvittavat toimihenkilöt sekä päättää heidän työehdoistaan sekä toimintaohjeistaan.

  12 §
  Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä yhdistyksen toiminnanjohtajan, sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa taikka se tai ne jotka hallitus siihen määrää, kaksi yhdessä.

  13 §
  Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit tarkastaa vuosikokouksessa valittu toiminnantarkastaja tai varatoiminnantarkasta. Hallituksen on jätettävä tilit tarkastettaviksi viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

  14 §
  Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhden kokouksen päätös, jossa sääntöjen muutosta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä. Ilmoitus muutosehdotuksesta on sisällytettävä kokouskutsuun.

  15 §
  Yhdistyksen purkautumisesta, josta myös on kokouskutsussa mainittava, päätetään kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä peräkkäisessä kokouksessa. Kumpaisessakin kokouksessa tulee vähintään kolmen neljäsosan (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamista. Jos yhdistys purkautuu, sen jäljelle jäävät varat luovutetaan jälkimmäisessä purkamiskokouksessa päätettävälle oikeuskelpoiselle yhteisölle käytettäväksi yhdistyksen toiminta-alueen matkailun ja retkeilyn hyväksi.

  Alkuun